ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΕΚ. 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αρ.Πρωτ. : 19018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ταχ. ∆/νση : 1ο χιλ Σερρών -Νεοχωρίου

Ταχ. Κώδ. : 621 00 Σέρρες

Πληροφορίες : Αθ. Ραβάνης
Τηλέφωνο : 2321355752 Fax : 2321355751

Σέρρες : 09 Νοεµβρίου 2017
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Εξετάσεων υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Σερρών, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το Π.∆. 133/10 ( ΦΕΚ 226 Α 27-12-2010 ) « Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Την µε αριθµ. Γ.Π.Κ.Π./7/3-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, µε την οποία τοποθετούνται και ορίζονται οι Προϊστάµενοι ∆/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

4. Τις διατάξεις της Υ.Α. 38200/1136 ΦΕΚ1969 Β/02-09-2011 « Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για Β εξάµηνο 2017 που θα διενεργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στις 7 ∆εκεµβρίου 2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα έναρξης 1ης οµάδας 09:00 πµ.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην περιοχή ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ.

Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για την συµµετοχή στις εξετάσεις λήγει στις 30 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Πέµπτη.

Κοινοποίηση

1. Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής

O Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Μαυρογιάννης ∆ηµήτριος