ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Ιδρύεται Σύλλογος με έδρα τις Σέρρες και με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ” και εις την Αγγλικήν “RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF SERRES” και η αντίστοιχη συντομογραφία (R.A.A.S.).

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάδοση της ιδέας του ραδιοερασιτεχνισμού, η παροχή εκπαίδευσης και ενασχόλησης (θεωρητικής και πρακτικής) στην Ηλεκτρονική Επιστήμη, προς όλα τα μέλη, προς τους υποψηφίους ραδιοερασιτέχνες ή και σε τρίτους ώστε:

 1. Να ασκούν την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σύμφωνα με τους Ελληνικούς και διεθνείς νόμους που ρυθμίζουν το νομικό και πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας του σταθμού ραδιοερασιτέχνη.
 2. Να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να δέχονται θεωρητική και τεχνική κατάρτιση σε θέματα ραδιοεπικοινωνίας και γενικά της επιστήμης των ηλεκτρονικών.

Επίσης, ο Σύλλογος έχει σαν σκοπό την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο όλων εκείνων των υπηρεσιών που προέρχονται από τη χρήση του αγαθού των ραδιοσυχνοτήτων σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται (π.χ. έκτακτες καταστάσεις, θεομηνίες, σεισμοί, πυρκαγιές), σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς.Παράλληλα, σκοπεύει στην εξύψωση του εθνικού φρονήματος και του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του δια μαθημάτων, διαλέξεων, ανακοινώσεων, εκδόσεων εντύπων κλπ.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Σύλλογος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και συγκεκριμένα:

 1. Οργανώνει προγράμματα κατάρτισης μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 2. Παρέχει βραβεία τιμής ένεκεν σε αριστεύσαντες εκπαιδευόμενους με σκοπό την προαγωγή της έρευνας.
 3. Εκδίδει τεχνικά συγγράμματα επί θεμάτων ραδιοεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών και γενικότερα επί αντικειμένων που έχουν σχέση με τις επικοινωνίες.
 4. Διατηρεί τεχνικό εργαστήριο και εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των μελών και των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών.
 5. Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικό σταθμό υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη για την άσκηση της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.
 6. Καταγράφει, μελετά και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αφορούν τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου.
 7. Λειτουργεί αναμεταδότες και άλλα συστήματα ασυρμάτου για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
 8. Παρέχει ιατρική βοήθεια με ασύρματες συσκευές σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 9. Συνεργάζεται με Ελληνικές και διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίου δικαίου της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που έχουν ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο Σύλλογος ασκεί το έργο του και προχωρεί στην υλοποίηση των σκοπών του χωρίς κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές διακρίσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Ο Σύλλογος μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητα σε όλο τον Νομό Σερρών και εκτός των ορίων του Νομού. Μπορεί να αποτελέσει μέλος Πρωτοβάθμιας Ομοσπονδίας ή Ένωσης για την επίτευξη κοινών σκοπών. Συγχώνευση του Συλλόγου με άλλον Σύλλογο απαγορεύεται. Είναι δυνατή όμως η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με άλλους συλλόγους χωρίς να θίγεται η αυτοτέλεια του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας) αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφ’ όσον αποδέχονται τους σκοπούς και την λειτουργία του Συλλόγου.

Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Συνδεδεμένα και Επίτιμα

 1. Τακτικά μέλη είναι πτυχιούχοι και αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες του Υπουργείου Μεταφορών – Επικοινωνιών, Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα είτε μόνιμα είτε προσωρινά και έχουν άδεια του Υπουργείου Μεταφορών για την λειτουργία του σταθμού τους στην Ελλάδα.
 2. Συνδεδεμένα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί διαμένοντες στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού και που ενδεχομένως θα ήθελαν να αποκτήσουν πτυχίο ραδιοερασιτέχνη και άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών – Επικοινωνιών.
 3. Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. πρόσωπα εξέχοντα στην κοινωνία ή άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία, στον Σύλλογο και στο ραδιοερασιτεχνισμό. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

Το κάθε υποψήφιο μέλος του Συλλόγου υποβάλει προς τον Σύλλογο έγγραφη αίτηση σύμφωνα με ειδικό υπόδειγμα για την εγγραφή του, όπου αναφέρεται ρητά η αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και η συμμόρφωση προς τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας. (Για την εγγραφή συνδεδεμένου μέλους απαιτείται γνώμη δύο μελών τα οποία συνυπογράφουν στην αίτηση).

Το Δ.Σ. κατά την πρώτη τακτική του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής μέλους, αποφαίνεται και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής, η απόφαση καταγράφεται πλήρως αιτιολογημένη στα πρακτικά του Δ.Σ. και υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

Κάθε μέλος με την εγγραφή του καταβάλλει χρηματικό ποσό εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά καθορίζονται και αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. και από έγκριση Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, καταβάλλονται έκτακτες εισφορές σε έκτακτες περιπτώσεις και εφ’ όσον υπάρχει έγκριση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Τα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου είναι τα ακόλουθα:

Τακτικά μέλη:
 • Μετέχουν άνευ διακρίσεως σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες που πραγματοποιούνται και πλαισιώνουν τις ομάδες εργασίας που συγκροτεί το Δ.Σ.
 • Έχουν δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, να εκλέγουν και να εκλέγονται εκτός εκείνων των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Συνδεδεμένα μέλη:
 • Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα γνώμης.
 • Δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 • Πλαισιώνουν τις ομάδες εργασίας και μετέχουν ενεργά σε κάθε είδους δραστηριότητα του Συλλόγου με την εποπτεία τακτικών μελών.
Επίτιμα μέλη:
 • Παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 • Δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Οι υποχρεώσεις των μελών του Συλλόγου είναι οι ακόλουθες:

 • Τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού κανονισμού, καθώς και της Ελληνικής και της Διεθνούς νομοθεσίας που αφορά τη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
 • Συνεισφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
 • Πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. του Συλλόγου.
 • Εκπληρώνουν όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 • Τα Τακτικά μέλη προστατεύουν τη χρήση των Ραδιοερασιτεχνικών Συχνοτήτων από μη εξουσιοδοτημένους.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Η διαγραφή ενός μέλους από τη δύναμη του Συλλόγου είναι δυνατή ακόμα και για ένα λόγο από τους παρακάτω:

 • Μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και με την απαραίτητη προϋπόθεση της εξόφλησης κάθε προηγούμενης οφειλής του. Η αίτηση πρέπει να γίνεται τρεις μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος τους έτους.
 • Μετά από επανειλημμένη άρνησή του να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και με την προϋπόθεση της έγγραφης ειδοποίησής του. Οι μη τακτοποιηθείσες υποχρεώσεις αποτελούν απαίτηση του Συλλόγου ανεξάρτητα από τη διαγραφή του.
 • Μετά από αποδεδειγμένη ασυμβίβαστη συμπεριφορά προς τον Σύλλογο και τα μέλη του. Η ευθύνη αυτής της απόδειξης ανήκει αποκλειστικά στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η πρόταση για διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου γίνεται από το Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση και η διαγραφή θεωρείται οριστική μόνον από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Τα όργανα Διοίκησης και ελέγχου του Συλλόγου είναι τα εξής:

 1. Η Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή

Όλα τα όργανα του Συλλόγου είναι αιρετά.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι το ύψιστο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη δράση και την υπόσταση του Συλλόγου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικά εκτελεστές από όλα τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.

 1. Εγκρίνει τον ετήσιο Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό που υποβάλλεται από το Δ.Σ.
 2. Εγκρίνει τον ετήσιο Διοικητικό και Οικονομικό προγραμματισμό δράσης που υποβάλλεται από το Δ.Σ. Ο προγραμματισμός δράσης συμπληρώνεται ή και μεταβάλλεται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου και δικαιούται να τα παύει, μετά από υποβολή πρότασης μομφής, μόνον εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που έχουν σχέση με βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή με ανώμαλη οικονομική διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
 4. Εκλέγει όλα τα αιρετά όργανα που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ., υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, όπου υποχρεωτικά μέσα στην ημερήσια διάταξη πρέπει να περιλαμβάνονται τα θέματα:

 1. Διοικητικός Απολογισμός προηγούμενου έτους.
 2. Οικονομικός Απολογισμός προηγούμενου έτους.
 3. Προγραμματισμός Δράσης για το επόμενο έτος.
 4. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:

 • Μετά από έγγραφο αίτημα του ενός πέμπτου (1/5) από τα τακτικά ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου. Το έγγραφο αίτημα υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου και η προκήρυξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του εγγράφου αιτήματος.
 • Με απόφαση του Δ.Σ. όταν αυτό κρίνει σκόπιμο.

Η προκήρυξη τη Γενικής Συνέλευσης γίνεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου αυτής και γνωστοποιείται:

 1. Με την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στην έδρα του Συλλόγου.
 2. Με την από αέρος ανακοίνωση από την έδρα του Συλλόγου.
 3. Με την αποστολή έγγραφης πρόσκλησης ταχυδρομικώς στα μέλη στην τελευταία γνωστοποιημένη διεύθυνσή τους. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 4. Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν κατά την έναρξη των διαδικασιών βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα Τακτικά ταμειακώς ενήμερα μέλη. Η ανακοίνωση του απαραίτητου αριθμού των παρόντων μελών γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον ταμία του Συλλόγου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο χώρο με όσα Τακτικά μέλη και αν παρευρίσκονται. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχονται οι διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τηρεί τη διαδικασία μέχρι την εκλογή προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελών, εκτός εάν το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

Το διοικητικό συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι πενταμελές και εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία μετά το πέρας της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης που εκτός από τα υποχρεωτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνει και αρχαιρεσίες. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετούς διάρκειας.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης που καλεί σε αρχαιρεσίες. Η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει μία ημέρα πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποψηφιότητες αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των υποψηφίων.\r\n\r\nΣε κάθε ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να σημειωθούν μέχρι πέντε (5) σταυροί. Μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων εκλέγονται οι πρώτοι πέντε (5) πλειοψηφούντες υποψήφιοι σαν Τακτικά μέλη και επόμενοι πέντε (5) σαν Αναπληρωματικά μέλη.

Εκλεγόμενο μέλος του Δ.Σ. που δεν αποδέχεται την εκλογή του το δηλώνει εγγράφως στο πλειοψηφούν μέλος και η θέση του συμπληρώνεται από το επόμενο πλειοψηφούν μέλος. Εάν τα μέλη περιοριστούν σε τρία (3) και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί για την συμπλήρωσή του, τα μέλη που απέμεινα προκηρύσσουν αμέσως εκλογές.

Ο πλειοψηφήσας σύμβουλος καλεί τα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε τακτική συνεδρίαση για την συγκρότηση σε σώμα.

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει με ευθύνη του Προέδρου τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτός εάν ζητηθεί έκτακτη συνεδρίαση από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Κατά την συνεδρίαση με ευθύνη του Γραμματέα τηρούνται πρακτικά.\r\n\r\nΌλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία ενώ οι συνεδριάσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τρεις σύμβουλοι. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται άλλη μέρα με πρωτοβουλία του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που δεν έχει λάβει μέρος σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. αδικαιολογήτων, μολονότι έχει ειδοποιηθεί, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκλογή Δ.Σ., η θητεία του προηγούμενου παρατείνεται έως την εκλογή του νέου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Ο Πρόεδρος

Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις σχέσεις του με τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής και επιχειρεί στο όνομα του Συλλόγου κάθε δικαιοπραξία.

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. κινεί τις διαδικασίες για την έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων και κατάργηση δικών.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα και γενικότερα την αλληλογραφία του Συλλόγου.

Ο Αντιπρόεδρος

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά την απουσία του, σε όλα τα καθήκοντά του.

Έχει την ευθύνη όλων των Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου, καθώς και των σχέσεων του Συλλόγου με Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Ενώσεις, με Πολιτιστικές Οργανώσεις και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Γραμματέας

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Τηρεί όλους τους απαραίτητους φακέλους αλληλογραφίας του Συλλόγου.

Τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Μελών του Συλλόγου.

Τηρεί και διαφυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου.

Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

Ο Ταμίας

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου, καθώς και για τη φύλαξη του χρηματικού Ταμείου.

Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την οικονομική λειτουργία του Συλλόγου.

Τηρεί με σχολαστική επιμέλεια το Βιβλίο Ταμείου του Συλλόγου και το Βιβλίο Περιουσίας, καθώς και μεριμνά για την ορθή τήρηση όλων των λογαριασμών καταθέσεων που διαθέτει ο Σύλλογος.

Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τον Οικονομικό απολογισμό, καθώς και τον Οικονομικό προϋπολογισμό του Συλλόγου, όπου μετά από την έγκριση του Δ.Σ. υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή των μελών της Διοίκησης.

Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, καθώς και τις οικονομικές χορηγίες προς τον Σύλλογο.

Κρατά στη διάθεσή του ποσό χρημάτων που ορίζει το Δ.Σ. και καταθέτει τα υπόλοιπα χρήματα σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό με τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Κινεί τους λογαριασμούς του Συλλόγου μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και υποβάλλει σ’ αυτό κάθε χρόνο γραπτώς σχετική Έκθεση.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (με τρία αναπληρωματικά μέλη) και εκλέγεται μαζί με τα μέλη της Διοίκησης και για διετή θητεία. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την προκήρυξης της Γενικής Συνέλευσης που καλεί σε αρχαιρεσίες.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει μία ημέρα προ της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποψηφιότητες αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να σημειωθούν μέχρι και τρεις σταυροί.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται και προεδρεύεται από το πλειοψηφίσαν μέλος και λειτουργεί μόνον σαν Επιτροπή άνευ αξιωμάτων.

Η ευθύνη της Εξελεγκτικής Επιτροπής περιορίζεται στον τυπικό μόνο στην Υποβολή της Έκθεσης αυτής στην Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρέωση του Προέδρου του Δ.Σ. και γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα προ της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση που αρνηθεί ο Πρόεδρος να καλέσει την Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε η κλήση μπορεί να γίνει και από ένα μέλος του Δ.Σ. και στην περίπτωση που και αυτό δεν κατορθωθεί η κλήση γίνεται με έγγραφο που υπογράφουν τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

Η Εφορευτική επιτροπή

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση που καλείται με θέμα ημερήσιας διάταξης και τις αρχαιρεσίες. η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται είτε με φανερή είτε με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση.

Το κύριο καθήκον της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συλλόγου και εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Μετά την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης που καθορίζει την διενέργεια των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική Επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εγγράφως και που πρέπει να περιέχουν το Ονοματεπώνύμο, το χαρακτηριστικό του υποψηφίου και τη θέση για την οποία υποβάλλει την υποψηφιότητα. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει όλες τις υποψηφιότητες το αργότερο μία ημέρα προ της Γενικής Συνέλευσης και αφού ελέγξει ότι οι υποψήφιοι είναι ταμειακώς ενήμεροι, τότε ανακηρύσσει τους υποψήφιους. Ταυτόχρονα προετοιμάζει και ψηφοδέλτια για αρχαιρεσίες. τα ψηφοδέλτια αναπαράγονται με μηχανικό τρόπο σε λευκό χαρτί.

Περιλαμβάνουν όλα τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και με την εξής κατάταξη. Πρώτα αναγράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. με αντίστοιχη επικεφαλίδα «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», μετά αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή με αντίστοιχη επικεφαλίδα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Κατά την εκλογική διαδικασία τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στους έχοντες το δικαίωμα ψήφου μαζί με το φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή εξαγάγει το αποτέλεσμα το ανακοινώνει και παραδίδει όλο το υλικό με το πρακτικό τα ης ψηφοφορίας στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο για το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

Η διάλυση του Συλλόγου δεν είναι επιτρεπτή παρά μόνον εφ’ όσον η λειτουργία του και οι δραστηριότητές του παραβιάζουν κατάφωρα τους σκοπούς του Καταστατικού και μόνον εφ’ όσον οι παραβιάσεις αυτές κατά νόμο βεβαιωθούν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις των Αστικών Δικαστηρίων. Επίσης, πραγματοποιείται αυτοδικαίως, εάν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου μειωθεί κάτω των 11 μελών. Για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου αποφασίζει η τελευταία Γενική Συνέλευση για να δοθεί σε κάποιο Δημόσιο Κοινωφελές Ίδρυμα του Ν. Σερρών. Για τη διάλυση χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

Πόροι του Συλλόγου είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής.
 2. Οι Τακτικές εισφορές των μελών.
 3. Κάθε έκτακτη εισφορά, δωρεά ή κληροδότημα ή επιχορηγήσεις από κρατικούς ή τοπικούς φορείς.
 4. Έκτακτες εισφορές που προτείνονται από το Δ.Σ. εγκεκριμένες από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται με ανάμειξή του σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού εγκρίνεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για αυτό τον λόγο κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου. Εάν το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν προτείνει σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης προς τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, τότε είναι δυνατόν αυτό να γίνει μετά από έγγραφη πρόταση μελών του Συλλόγου που ο αριθμός τους θα υπερβαίνει το 1/5 των εγγεγραμμένων μελών. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εφ’ όσον υπάρξει τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού.

Οι αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι ισχυρές μόνον εφ’ όσον ψηφισθούν από τα ¾ των παρισταμένων μελών στην Γενική Συνέλευση ενώ αυτή θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

Με ευθύνη του Δ.Σ. συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας που ρυθμίζει θέματα συγκρότησης λειτουργίας, ευθύνης και ελέγχου διαφόρων Επιτροπών, καθώς και δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς του Συλλόγου και τελούν σε πλήρη συμφωνία με τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου. Η ευθύνη συγκρότησης των πάσης φύσεως Επιτροπών, καθώς και η ανάθεση δραστηριοτήτων σε μέλη του Συλλόγου είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις προθέσεις του και να λαμβάνει σοβαρά τις υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων μελών του.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία περιέχει στην περιφέρειά της τον αναλυτικό τίτλο του Συλλόγου στην Ελληνική «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», αμέσως μετά περιμετρικά τον τίτλο του Συλλόγου στην Αγγλική «RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF SERRES». Στο κέντρο της σφραγίδας υπάρχει σήμα του Συλλόγου που είναι ρόμβος με απεικόνιση κεραίας, πηνίου και γείωσης και στις γωνίες του ρόμβου τα αρχικά του Συλλόγου στην Αγγλική. Αριστερά του ρόμβου φέρεται ο αριθμός 19 και δεξιά ο αριθμός 93.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από την πρώτη ιδρυτική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 1993, έγινε δεκτό και προς πίστωση και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να διευκρινίζει και να καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών και του Δ.Σ. για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτό, εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. Σε περίπτωση που προκύπτει αντίφαση μεταξύ του κανονισμού αυτού και του Καταστατικού, ισχύουν τα οριζόμενα στο Καταστατικό του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Μεταβολές ή προσθήκες στον Κανονισμό γίνονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν προτάσεως τουλάχιστον του ενός δευτέρου των τακτικών μελών του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. υποχρεούται να φέρει την πρόταση στην πρώτη Γ.Σ. για έγκριση με ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Πηγή δύναμης του συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών είναι η ενότητα των μελών του και η συνειδητή προσφορά τους για την υλοποίηση των στόχων του. Κάθε ενέργεια που στρέφεται έμμεσα ή άμεσα κατά του Συλλόγου και των στόχων του, αντιμετωπίζεται ιδιαιτέρως αυστηρά από τον Κανονισμό και το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

Ραδιοερασιτέχνης και μέλος του συλλόγου οφείλει να τηρεί σχολαστικά τις διατάξεις και τους περιορισμούς που αναγράφονται στην άδεια του. Γενικά πρέπει να τον χαρακτηρίζει ευγένεια και πνεύμα φιλίας στις σχέσεις με τους συναδέλφους του. Δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ πως η συμπεριφορά του στον αέρα αποτελεί δείγμα του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας του και πως όταν χρησιμοποιεί τον ασύρματό του γίνεται πρεσβευτής καλής θελήσεως της πατρίδας του.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

Ο ραδιοερασιτέχνης και μέλος του Συλλόγου έχει υποχρέωση να θέτει τον εαυτό του και τον ασύρματό του στη διάθεση της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου όποτε κληθεί. Πρέπει να προσπαθεί να βελτιώνει την ισχύ του σταθμού του όχι πέρα από τα επιτρεπόμενα από την άδειά του όρια και χωρίς να προκαλεί παρενοχλήσεις στους γείτονές του και στους άλλους ραδιοερασιτέχνες.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να παίρνει ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις και να μετέχει, εφ’ όσον μπορεί, στις επιτροπές που το Δ.Σ. κρίνει απαραίτητο να συστήσει για την υποβοήθηση του έργου.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Η ισότητα των μελών του Συλλόγου είναι απόλυτη, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική και επαγγελματική θέση τους.\r\n\r\nΤα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να προσφέρουν κατά το δυνατό την προσωπική τους εργασία, χωρίς οικονομικό όφελος ή άλλο αντάλλαγμα, προκειμένου να βοηθηθεί το Δ.Σ. στη διεκπεραίωση των αποφάσεών του και των διαφόρων εκδηλώσεων που αναλαμβάνει ο Σύλλογος.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Το Δ.Σ. πρέπει να ενημερώνει σε εύλογα χρονικά διαστήματα τα μέλη του Συλλόγου για την πορεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την εξέλιξη των θεμάτων που οδηγούν στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου. Η ενημέρωση γίνεται με ανακοινώσεις, συγκεντρώσεις και Γενικές Συνελεύσεις. Συγκεντρώσεις των μελών συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προκειμένου να συζητηθούν θέματα μεγάλης σημασίας και να ληφθεί υπόψη η γνώμη των μελών, σε περίπτωση λήψεως σοβαρών αποφάσεων. Η συγκέντρωση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και οι γνώμες των συγκεντρωθέντων δεν δεσμεύουν το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια για την καλή συνεργασία με τους άλλους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους της χώρας και της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

Για την ενεργό συμμετοχή των μελών και την υποβοήθηση του έργου του Συλλόγου κρίνεται απαραίτητο να συγκροτούνται επιτροπές.

Το Δ.Σ. στις πρώτες συνεδριάσεις μετά την σύστασή του σε σώμα, ορίζει τα μέλη του Συλλόγου που συγκροτούν τις παρακάτω επιτροπές:

 1. Επιτροπή Τεχνική και Παρεμβολών (3 τακτικά μέλη).
 2. Επιτροπή QSL με 3 τακτικά μέλη από τα οποία το ένα με απόφαση του Δ.Σ. θα είναι ο Πρόεδρος της επιτροπής (QSL MANAGER).
 3. Επιτροπή για τη λειτουργία των γραφείων με τα 5 μέλη του Δ.Σ.
 4. Επιτροπή εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως με 4 μέλη.
 5. Επιτροπή Ψηφιακών (3 τακτικά μέλη).

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

Η θητεία κάθε επιτροπής είναι διετής, όση και του Δ.Σ. που την επέλεξε, εκτός αν το Δ.Σ. ανακαλέσει τη θητεία της ή παραιτηθεί μέλος της επιτροπής, οπότε με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται αντικαταστάτης του παραιτηθέντος.

Τα μέλη του Συλλόγου που συμμετέχουν στις επιτροπές, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς οικονομική ή άλλη αμοιβή.\r\n\r\nΤο Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, για θέματα που εμφανίζονται έκτακτα, να σχηματίζει και άλλες επιτροπές με αριθμό μελών ανάλογο με την εργασία κάθε επιτροπής.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Το Δ.Σ. δρα σαν πειθαρχικό όργανο του Συλλόγου. Το Δ.Σ. όταν διαπιστώσει κάποιο παράπτωμα από μέλος του Συλλόγου (παράβαση Καταστατικού ή κανονισμού) ή μετά από έγγραφη καταγγελία από οποιοδήποτε μέλος για παράβαση του Καταστατικού ή του κανονισμού, οφείλει 5 ημέρες πριν την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να καλέσει το μέλος για απολογία.

Οι επιβαλλόμενες ποινές κατά περίπτωση αρχίζουν από προφορική επίπληξη μέχρι και την οριστική διαγραφή του μέλους.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Το μέλος του Συλλόγου που του έγινε πειθαρχικός έλεγχος, έχει δικαίωμα μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της αποφάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου να υποβάλλει γραπτή ένσταση για την ποινή του και να την υποστηρίζει το ίδιο ενώπιον του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

Με ευθύνη του Γραμματέα του Συλλόγου ενημερώνεται φάκελος με τις φωτοτυπίες των αδειών των τακτικών μελών. Αν κάποιο συνδεδεμένο μέλος αποκτήσει πτυχίο και άδεια ραδιοερασιτέχνη, οφείλει να ενημερώσει τον Γραμματέα καταθέτοντας φωτοτυπία της αδείας του.

Ο παρόν Κανονισμός αποτελείται από 14 Άρθρα και η ισχύς αυτού αρχίζει μετά την ψήφισή του από την Γενική Συνέλευση.

Ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση 15 Φεβρουαρίου 1995.